کتاب راویان عشق«درنگی به قیام چنداول» منتشر گردید

خِطه خونین چنداول، سنگر مقاوم شهروندان کابل، در برابر حکومت کمونیستی بود. مردم قهرمان چنداول، حاکمیت کمونیست‌ها و تجاوز آشکار روس‌ را تاب نیاوردند. آنان در دوم سرطان ۱۳۵۸ بپاخاستند. فداکاری‌ و جان‌فشانی‌ آنان برای همیشه در تاریخ آزادمردان افغانستان، خواهد ماند. اکنون نیز پس از گذشت چند دهه، یاد و خاطره‌ شهدای قیام چنداول … ادامه خواندن کتاب راویان عشق«درنگی به قیام چنداول» منتشر گردید