سخنرانی آیت الله صالحی مدرس ۱۱ سنبله ۱۳۹۵ خورشیدی، در همایشی تحت عنوان «چهره‌ی ماندگار»

آیت الله صالحی مدرس، معاون اول شورای علمای شیعه افغانستان و مشاور ریاست جمهوری در امور دینی سخنران دیگر این همایش پشت نکردن به جبهه را یکی از ویژگی‌های مرحوم سیدحسین انوری در زمان جهاد و مقاومت خواند و گفت: با موجودیت سترجنرال انوری، در جبهات جهادی و دوران مقاومت شکست ناممکن بود و ستاره انوری در آسمان جهاد افغانستان درخشان است و با گذشت زمان هر روز درخشان تر خواهد شد و مرحوم انوری، هیچگاه پشت به دشمن نکرد و همیشه در شرایط حساس آن روز خواب را از چشمان دشمنان افغانستان ربوده بود.  ستر جنرال انوری بزرگ در دوران جهاد سردار مجاهدت ها و دفاع از ناموس مردم بود و در دوران ولایت و وزارتش سردار سازنده گی بود.


Top