دور دوازدهم انتخابات هیئت رئیسه، ریاست و معاونین کمیسیون های شورای اخوت اسلامی برگزار شد

علمای افغانستان اعم از شیعه و سنی در سال ۱۳۸۳ خورشیدی، نهادی را بنام «شورای اخوت اسلامی» تأسیس نمودند،  تا از این طریق بتوانند فعالیت های اسلامی خویش  را در جامعه، اعم از ایجاد  و تقویت فرهنگ اسلامی و مشترکات دینی، حفظ وحدت،  اخوت و همبستگی اسلامی  مطابق اساسنامه شورای اخوت اسلامی مصدر خدمت قرار گیرند.

سالهای نخستین، ریاست  شورای اخوت اسلامی را شهید پروفیسور ا برهان الدین ربانی و آیت الله محسنی عهده دار بود، همه ساله رئیس، معاونین، رئیس و معاون دارالانشاء، رؤسا و معاونین کمیسیون ها در رقابت آزاد توسط رای اکثریت اعضای شورای اخوت انتخاب می گردد.


Top